Beleidsverklaring

Vanuit de Bata Shoe Organisation wordt dit ook uitgedragen. Bata Nederland B.V. is zich bewust van de ecologische impact van haar activiteiten. Waar mogelijk neemt Bata Nederland B.V. concrete actie om de impact van haar werkzaamheden op de bodem, het water, de lucht, de biologische diversiteit en het culturele erfgoed te beperken. In hun werk wordt van alle medewerkers verwacht dat zij er alles aan doen dat nodig is om de schadelijke gevolgen voor het milieu tegen te gaan. Dit kan onder andere door maatregelen te nemen in de geest van duurzaamheid, de negatieve gevolgen te minimaliseren en de natuurlijke rijkdommen met zorg te behandelen.

Bata Nederland B.V. ziet zichzelf als een goed en vakkundig bedrijf dat adequaat inspeelt op de wensen van klanten en eindgebruikers. Het tevreden stellen van klanten en eindgebruikers blijft hierbij van uiterste belang. Kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en degelijkheid staan hoog in het vaandel. Alle relevante juridische en officiële bepalingen moeten strikt worden nageleefd. Als schade aan het milieu wordt veroorzaakt, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten.

Om haar positie in de markt te kunnen blijven handhaven maar liever nog vergroten wordt binnen de organisatie continu gezocht naar verbeteringen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Het werken volgens ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 vormt hierbij een hulpmiddel om het proces van het zoeken en doorvoeren van verbeteringen te verankeren binnen de organisatie, dan wel de kwaliteit van de te leveren producten te borgen.

Voor het realiseren van onze doelen stellen wij ieder­een bin­nen de orga­ni­satie verantwoorde­lijk: iedere mede­werker dient op zijn/haar eigen functieniveau vanuit een eigen verantwoordelijkheid te acteren en daarbij volgens de vastgestelde procedures en werkmethoden te handelen. Daarnaast wordt van alle medewerkers verwacht dat zij voort­durend open staan voor mogelijke verbe­teringen van- en in het werk. Bij werkzaamheden waarbij gevaar voor veiligheid en gezondheid aanwezig is, worden door de organisatie veiligheids- en persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld. Alle medewerkers zijn verplicht om deze middelen te gebruiken volgens de geldende voorschriften. Indien onverhoopt toch een ongeval plaatsvindt, voert Bata Nederland B.V. het beleid om na een ongeval (1) te onderzoeken of procedures en middelen aanpassing behoeven om herhaling te voorkomen en (2) de medewerker waar nodig tijdelijk aangepast werk te bieden met als doel het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim.

De directie stelt zich als taak dit beleid jaarlijks te beoordelen en daar waar nodig aan te passen. De medewerkers van Bata Nederland B.V. zullen actief betrokken worden bij de invulling en uitvoering van het kwaliteit- en milieubeleid. Door een gestructureerde en open samenwerking willen wij de gestelde doelen gezamenlijk realiseren.

DOWNLOAD DE BELEIDSVERKLARING VAN BATA INDUSTRIALS

Een groot deel van onze veiligheidsschoenen wordt ontwikkeld en geproduceerd in het Noord-Brabantse Best. Hierbij werpen onze investeringen in robotica, Research & Development en geavanceerde technologieën hun vruchten af. Bata, opgericht in 1894 in Tsjechië, was een van de eerste fabrikanten die zijn producten wereldwijd verkocht.