Algemene Voorwaarden

Bata Nederland B.V.
Europaplein 1,        5684 ZC  Best, The Netherlands
Postbus 10050,      5680 DB  Best, The Netherlands
Telephone: +31 499 362 911

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BATA Nederland BV, statutair gevestigd te Best.

Gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven d.d. 16 oktober 2014 onder nummer 17008954.

Artikel 1: Algemeen/Toepasselijkheid

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt onder de begrippen, geschreven met een hoofdletter het navolgende verstaan:
a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
b. Bata: de gebruiker van Algemene Voorwaarden
c. Afnemer: iedere (rechts-) persoon tot wie Bata een aanbieding richt, alsmede de (rechts-) persoon die aan Bata een opdracht verstrekt, c.q. de (rechts-)persoon waarmee Bata een overeenkomst aangaat althans waar Bata in enige rechtsbetrekking tot staat, ongeacht of sprake is van een koopovereenkomst.
d. Producten: zaken, diensten en aanneming van werk door Bata

1.2
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, mededelingen, opdrachten en overeenkomsten van Bata, zowel met betrekking tot de levering van zaken en/of onderdelen daarvan als ter zake van het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald. Voor zover Bata voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst gebruikmaakt van derden zijn deze Algemene Voorwaarden ook daarop van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

1.3
Door het plaatsen van een opdracht en/of de ontvangst van Producten aanvaardt afnemer de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid ervan akkoord te zijn gegaan. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ongeacht enige eerder verwijzing van Afnemer naar deze eigen voorwaarden.

1.4
Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk met ons worden overeengekomen.

1.5
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Bata en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Aanbieding

2.1
Alle door Bata gedane aanbiedingen en prijsopgaven (inclusief bijlagen) zijn vrijblijvend, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen of prijsopgaven kunnen mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.

2.2
Alle door Bata gedane aanbiedingen betreffen uitsluitend de in de aanbieding genoemde Producten en gelden niet automatisch voor vervolgleveringen. Bij diensten of aanneming van werk zijn aanbiedingen gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.3
Bata behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen te weigeren, dan wel te leveren onder rembours of een bankgarantie te verlangen.

Artikel 3: Totstandkoming

3.1
Overeenkomsten binden Bata en Afnemer eerst nadat de aanbieding van Bata schriftelijk is aanvaard door Afnemer. Bata heeft het recht een aanbieding binnen twee dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen, zonder dat dit enige verder recht voor Afnemer doet ontstaan.

3.2
Eventuele aanvullende afspraken binden Bata pas op het moment dat deze schriftelijk door Bata zijn bevestigd. De administratie van Bata is hierin leidend.

3.3
Indien de Afnemer een aanbod doet of bestelling plaatst en/of een opdracht geeft, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat wij Bata dit aanbod of bestelling en/of deze opdracht schriftelijk aanvaarden. Indien het aanbod, de bestelling en/of de opdracht niet binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk is geaccepteerd, wordt deze geacht niet door Bata te zijn geaccepteerd. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Bata na ontvangst van de bestelling en/of opdracht een aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst. De bewijslast terzake van de omvang en aard van de bestellingen en/of opdracht ligt bij Afnemer.

3.4
Bij overeenkomsten met inkoopcombinaties ten behoeve van de daarbij aangesloten leden geldt dat ook het betrokken lid waaraan uiteindelijk geleverd zal worden, als Afnemer wordt aangemerkt. De Algemene Voorwaarden gelden onverkort voor deze leden. Zowel de inkoopcombinatie als de betrokken leden zijn gehouden tot en aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de gesloten overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, betalingsverplichtingen.

Artikel 4: Prijs

4.1
De door Bata opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op de levering DDP/Franco Huis, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.

4.2
Wijzigingen in arbeidsloon, in de kostprijs van grondstoffen en/of materialen, verhoging van en/of nieuwe belastingen en heffingen zullen te allen tijde door Bata mogen worden doorberekend aan Afnemer.

4.3
De Afnemer heeft na kennisgeving van de sub 4.2 bedoelde prijswijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door Bata plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Deze ontbindingsmogelijkheid is uitgesloten ingeval de verhoging voortvloeit uit de wet.

4.4
Indien na het tostandkomen van de overeenkomst aanvullende c.q. gewijzigde afspraken worden overeengekomen, kan Bata deze als meerwerk in rekening brengen. Tot meerwerk behoren alle werkzaamheden en leveranties welke niet in het aanbod zijn begrepen.

4.5
Verzuim van de Afnemer, waaronder mede te verstaan het niet voldoen van de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, maakt een einde aan enig verzuim van Bata. Gedurende het verzuim van de Afnemer is deze niet bevoegd maatregelen tot executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de Afnemer in verzuim is, worden door Bata in rekening gebracht bij Afnemer.

4.6
Emballage is in de prijs inbegrepen en wordt niet afzonderlijk in rekening gebracht. Emballage wordt niet teruggenomen.

4.7
Kosten van in- en uitlading, opslag en/of vervoer van door de Afnemer te beschikking gestelde grondstoffen en/of materialen, modellen en/of gereedschappen en/of andere zaken kunnen afzonderlijk aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

4.8
Ingeval de bepalingen van consumentenkoop in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, zullen de kosten van bezorging en/of werkzaamheden in verband met de koopovereenkomst, waaronder kosten vermeld in punt 4.6 t/m 4.7 door Bata bij het tot stand komen van de overeenkomst apart worden opgegeven dan wel worden door Bata gegevens verschaft op basis waarvan deze door Bata worden berekend.

Artikel 5: Levering

5.1
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een ander moment is overeengekomen en met inachtneming van het sub b t/m d van dit artikel bepaalde.
b. de dag van ontvangst door Bata van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.
c. de dag van de vervulling van de door het aanvangen van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke formaliteiten.
d. de dag van ontvangst door Bata van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

5.2
Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dient Bata derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld met daarin gesteld een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche voor deze overeenkomst gebruikelijke termijn.

5.3
De opgegeven levertijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Bata bestelde materialen en/of onderdelen. Indien buiten schuld van Bata vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en/of onderdelen niet tijdig worden geleverd, worden de opgegeven levertijden en/of opleveringsdata voor zover nodig verlengd, zonder dat dit enig recht van Afnemer op (gedeeltelijke) restitutie of vergoeding van door vertraging geleden schade doet ontstaan.

5.4
Ingeval Bata na ingebrekestelling met daarin gesteld een redelijke termijn als genoemd sub 5.2 in gebreke blijft met de levering en/of oplevering, heeft Afnemer het recht om te kiezen alsnog nakoming te verlangen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Afnemer dient hieromtrent schriftelijk te verklaren binnen een termijn van vijf dagen nadat ingevolge het bepaalde sub 5.2 de levering had dienen plaats te vinden. Aansprakelijkheid van Bata voor schade is geregeld in paragraaf 10 lid 1.

5.5
Levering geschiedt Franco/DDP, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen..

5.6
Het risico van de zaak gaat over op de Afnemer op het moment van aflevering zelfs al is het eigendom van de zaak nog niet overgedragen. Komt ingeval sprake is van verzuim van de Afnemer een omstandigheid op die behoorlijke nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, dan wordt dit niet aan Bata toegerekend, tenzij Bata door eigen schuld of die van een ondergeschikte tekortgeschoten is in de zorg die in de gegeven omstandigheden van haar mocht worden gevergd.

Artikel 6: Klachten

6.1
Afnemer is verplicht de levering terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Bata dat de Producten ter beschikking van afnemer staan. Eventuele tekorten of beschadigingen welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen door Afnemer op de afleverbon, factuur en/of vervoersdocumenten vermeld te worden, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de levering te hebben goedgekeurd. Afwijkingen en gebreken dienen uiterlijk 7 werkdagen na levering schriftelijk aan Bata te zijn gemeld.

6.2
Geringe afwijkingen in kleur, model van het geleverde, welke in de branche gebruikelijk zijn, worden toelaatbaar geacht. Alle door de Afnemer aan ons opgegeven maten, hoeveelheden en/of andere informatie zijn voor haar risico.

6.3
De Afnemer kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, deze schriftelijk bij Bate heeft gemeld.

6.4
Ingeval een gebrek niet bij het keuren binnen de termijn als genoemd sub 6.1 te ontdekken is dient de Afnemer binnen zeven werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij Bata te protesteren.

Artikel 7: Betaling

7.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zonder enige korting en/of aftrek welke niet door Bata is toegestaan, en dient deze te geschieden door overschrijving op bankrekening van Bata of, enkel indien zulks schriftelijk is overeengekomen, contant.

7.2
Betaling dient te geschieden binnen de termijn die daarvoor is overeengekomen, welke termijn als fatale termijn geldt. Na het verstrijken van de termijn wordt door Bata de wettelijke handelsrente in rekening gebracht over de hoofdsom.

7.3
Bij niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van enige andere verplichting van Afnemer is Afnemer alle door Bata gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden, begroot op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 50,–.

7.4
Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. De Afnemer heeft niet de bevoegdheid van compensatie of verrekening.

7.5
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta tenzij schriftelijk is overeengekomen dat zulks kan geschieden in buitenlandse valuta, doch dan tegen de koers op de dag van betaling, tenzij schriftelijk ander overeengekomen. Datum van betaling is de dag waarop de bank en/of giro ons tegoed crediteert of Bata het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen.

7.6
Bata is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met hetgeen Afnemer aan Bata verschuldigd is, mits voldaan is aan de wettelijke eisen voor compensatie.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1
Onverminderd hetgeen is opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, blijven alle door Bata op enig moment geleverde Producten eigendom van Bata totdat Afnemer aan al haar verplichtingen uit hoofde van de met Bata gesloten Overeenkomst heeft voldaan en voorts ook geen vorderingen van Bata op Afnemer meer bestaan welke vallen binnen het kader van artikel 3:92BW. Afnemer is vóór volledige betaling niet bevoegd de Producten aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, uitgezonderd die Producten waarvoor een overdracht in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.

Artikel 9: Zekerheid, opschorting en retentierecht

9.1
Bata is gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst van de Afnemer een vooruitbetaling of zekerheidstelling te eisen indien Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen of overige verplichtingen voldoet, althans wanneer bij Bata gegronde vrees bestaat dat Afnemer hieraan niet zal voldoen. Zolang geen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden is Bata gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

9.2
Bata is gerechtigd een retentierecht uit te oefenen op alle zaken waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft of welke zij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder zich hebben, indien de Afnemer de kosten samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Dit geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken terzake van de zorg die ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1
Bata staat ervoor in dat het geleverde geschikt is voor normaal gebruik, tenzij bij schriftelijk beding in de overeenkomst in bijzonder gebruik is voorzien. Bata is niet aansprakelijk voor normale slijtage, veroudering, oneigenlijk gebruik, onoordeelkundige behandeling, of onvoldoende onderhoud.

10.2
De totale aansprakelijkheid van Bata wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

10.3
De aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderdvijftig duizend Euro).

10.4
De aansprakelijkheid van Bata voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Bata voorgeschreven zaken of materialen van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Bata voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten.

10.5
De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bata.

10.6
Tenzij nakoming door Bata blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Bata wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Afnemer Bata onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bata ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bata in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Bata meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

10.8
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Bata zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 11: Overmacht

11.1
Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van een verbintenis verhinderen en die niet aan Bata zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming van een verbintenis onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; overheidsmaatregelen die Bata verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bata afhankelijk is; het niet of in onvoldoende mate beschikbaar zijn van (ruwe) materialen benodigd voor de productie van de te leveren zaken de omstandigheid dat Bata een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; bovenmatig ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.

11.2
Bata heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bata haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bata opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Bata niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

11.4
Indien Bata bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: Intellectuele eigendom / geheimhouding

12.1
Bata behoudt zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten alsmede de rechten op knowhow.

12.2
Alle door Bata verstrekte stukken en informatie, zoals adviezen, schetsen, tekeningen etc. blijven eigendom van Bata en zijn slechts bestemd om te worden gebruikt door Afnemer in het kader van de tussen Bata en afnemer gesloten overeenkomst. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bata mogen deze niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden worden gebracht.

12.3
Bata behoudt zich het recht voor de door uitvoering van werkzaamheden opgedane kennis te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

12.4
Ingeval Producten zijn geleverd of geproduceerd op grond van door Afnemer verstrekte specificaties, staat Afnemer ervoor in dat daarmee geen rechten van derden worden geschonden. Afnemer zal Bata vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake en zal als gevolg daarvan en in verband daarmee door opdrachtgever geleden schade op eerste verzoek aan Bata vergoeden.

Artikel 13: Geheimhouding

13.1
Afnemer is behoudens de voor haar geldende wettelijke verplichtingen gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Bata of uit enige andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Bata is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In ieder geval als vertrouwelijk wordt aangemerkt intellectuele eigendomsrechten, knowhow en bedrijfsinformatie.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

14.2
De toepasselijkheid van het Weens Verkoopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, evenals toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

14.3
Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden in eerste instantie met uitsluiting van iedere andere rechter onderworpen het oordeel van de Rechtbank Oost-Brabant. Bata blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Een groot deel van onze veiligheidsschoenen wordt ontwikkeld en geproduceerd in het Noord-Brabantse Best. Hierbij werpen onze investeringen in robotica, Research & Development en geavanceerde technologieën hun vruchten af. Bata, opgericht in 1894 in Tsjechië, was een van de eerste fabrikanten die zijn producten wereldwijd verkocht.